Általános Szerzódési Feltételek

 

Általános rendelkezések

1.) A Tündérkert Panzió Őrség (Kormorán Öko Kft. 9932. Viszák, Fő út 137.) – a továbbiakban Szállásadó– ezen általános szerződéses feltételek alapján köt szerződést szállásszolgáltatás nyújtására.

 

2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy a Szállásadó akár ezen általános szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben eltérő feltételekkel kössön szállásközvetítői szerződést utazásszervezőkkel, szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

 

Szerződő felek

 

1.) A Szállásadó szolgáltatását minden esetben a vendég veszi igénybe.

 

2.) Amennyiben a vendég a Szállásadó szolgáltatását közvetlenül a Szállásadó rendeli meg, úgy a szállásadói szerződés a vendég és a Szállásadó között jön létre.

 

3.) Amennyiben a Panzió szolgáltatásokat a vendég megbízása alapján harmadik személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a Szállásadó és a közvetítő között jön létre, és a Szállásadó szállodai szolgáltatásnyújtásának feltételeit ezen szerződés szabályozza. A Szállásadó nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a Szállásadó felelősséget nem vállal.

 

4.) A Szállásadó kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.

 

5.) Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú kísérővel veheti igénybe a Szállásadó szolgáltatásait.

 

A szerződés létrejötte

 

1.) A vendég online kezdeményezheti a foglalást a www.tunderkertorseg.hu oldalunkon ( vagy közvetítő oldalon keresztül: Szállás.hu, Booking.com) ahol az árról tájékoztatást kap, ami ajánlatnak minősül. Bármelyik foglalási úton érkező foglaláskor a jelen ÁSZF elfogadása kötelező. A Szállásadó a foglalás véglegesítésére előleget kér, aminek megérkezéséig a foglalás függő státuszban van. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötötsége, ha az előleg bekérő elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik meg az előleg, vagy bankártya fedezet esetén a kártya nem nyújt fedezetet.

 

2.) A szerződés a vendég előleg befizetésének napján lép hatályba.

 

3.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

 

4.) A szerződésnek a vendég/szerződő fél alábbi adatait kell tartalmaznia:

 

 • a vendég/szerződő fél neve,

 

 • lakcíme (székhelye),

 

 • telefonszáma, e-mail címe,

 

 • foglalási garancia.

 

5.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

 

6.) A szállásszolgáltatás meghatározott időtartamra szól, amelynek kezdő és befejező napját a szerződés tartalmazza.

 

7.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni ajánlatában.

 

8.) Ha a vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes összegére.

 

9.) A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.

 

10.) A szállás-szolgáltatás vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.

 

11.) A szerződést a vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik ki.

 

12.) A Szállásadó házirendje a szerződés része.

 

Szállásfoglalási és fizetési feltételek

 

Elállás a szerződéstől

 

1.) Amennyiben a Szállásadó az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a másik szerződéskötő fél a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 30. napig írásban tett nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől, és az addig kifizetett előleget a Szállásadó 8 napon belül visszautalja arra a bankszámla számra, ahonnan az utalás érkezett. Szép kártyás fizetés esetén csak a Szépkártya szolgáltatóhoz fizetjük vissza a SZÉP kártya Szolgáltató jutalékával csökkentett összeget.

 

2.) Lemondási időn belüli elállás esetén a Panzió által megküldött visszaigazolásban feltüntetett elállási feltételekben meghatározott kötbért köteles fizetni.

 

3.) A kötbér mértéke (3-30 napig) a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljes összegének 40%-a, de az érkezés napja (14:00 óra) előtt 72 órán belüli lemondásnál a szolgáltatás 100%-a a kötbér

 

4.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, a szerződésben foglalt módon nem biztosította (érkezési nap előtt 24 órával foglalt: Last Minute), a Szállásadó szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben meghatározott érkezési nap délután 4 óráig áll fenn. Ezen időpont után a Szállásadó szolgáltatási kötelezettsége megszűnik, és jogosult a kötbérigényét, valamint a vendég meg nem érkezése következtében keletkezett kárának megtérítését követelni.

 

Árak

 

1.) A Szállásadó aktuális szobaárai a https://tunderkertorseg.hu/online-foglalas oldalon tekinthetők meg, ha a konkrét időpontot, létszámot megadja a vendég. Az ott közölt ár a hivatalos ajánlatunk, egyéb árat a Szállásadó nem függeszt ki. (a szállásdíj folyamatosan változhat időszak, telítetség, árváltozás miatt)

 

2.) A Szállásadó egyéb szolgáltatásainak árlistái az adott részlegeken állnak rendelkezésre.

 

3.) A Szállásadó az árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.

 

4.) A Szállásadó az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A Szállásadó az adójogszabályok változása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett a szerződő félre hárítja.

 

5.) A Szállásadó az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

 

6.) A Szállásadó ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött ajánlatot nem érinti.

 

Fizetés módja, foglalási garanciák

 

1.) A Szállásadó a szerződő félnek nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről való távozást megelőzően igényli. Egyedi megállapodás alapján a Szállásadó utólagos fizetésre is lehetőséget adhat.

 

2.) A Szállásadó a szerződés szerinti szolgáltatások ellenértéke kifizetésének biztosítására

 

 • bankkártya garanciát kérhet, amelynek értelmében a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértékét a Szállásadó a bankkártyán zárolja, vagy levonhatja,

 

 • előleget kérhet,

 

 • kérheti a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes összegének előre történő kifizetését.

 

3.) A Szállásadó a számlát forintban állítja ki.

 

4.) A szerződő fél a számlát készpénzben, előzetes banki átutalással vagy az alábbi bankkártyákkal egyenlítheti ki:

 

Mastercard, Visa, American Express,

 

5.) Teljesített fizetésnek a Szállásadó számláján megjelenő összeg tekinthető.

 

6.) Egyéb fizetési módok a helyszínen: SZÉP kártya. OTP, K&H, MBH, 

 

7.) Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a szerződő felet terheli.

 

A Panzió szobáinak igénybevétele és feltételei

 

1.) A vendég a Panzió szobát az érkezése napján 14 órától foglalhatja el.

 

2.) A vendég a Panzió szobát a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig köteles poggyászával, a Panzióba behozott dolgaival együtt elhagyni.

 

3.) Ha a vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szobát elfoglalni vagy elhagyni, a Szállásadó díjat számolhat fel. Korai érkezés: 12:00 órától 1000 Ft/fő, kései távozás: 14:00-ig 4000 Ft/fő, 18:00-ig 8000 Ft/fő. Ebben az esetben a szobát teljes értékűen használhatja. Az érkezés/távozás előtt/után 2-2 órával a csomagokat a Recepción térítésmentesen elhelyezhető.

 

4.) A vendég a Panzióba való megérkezésekor, a Panzió szoba elfoglalása előtt köteles a recepción bejelentkezni és az okmányait ehhez átadni a VIZA rendszerbe történő bejelentkezéshez. Okmányok (személyi, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél közül bármelyik) nélkül a Panzióban szoba nem foglalható el, és a Szállásadó szolgáltatásai nem vehetők igénybe. 

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:
– a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
– a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
– a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.

**harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek5.) A Szállásadó kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében kérheti, hogy a vendég igazolja személyazonosságát. Amennyiben a vendég a Szállásadó felhívására sem igazolja hitelt érdemlően személyazonosságát, a Szállásadó azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől és kárainak megtérítését követelheti.

 

6.) Nem uniós állampolgár, illetve hontalan vendég esetében a Szállásadó köteles a vendég útlevelét/hontalanságát igazoló okmányát a bejelentkezéskor elkérni, az abban szereplő adatokat a vendégkönyvben rögzíteni, az úti okmányról okmányskennelővel adatokat rögzíteni.

 

Ajándékutalvány elfogadási szabályzat

 

 1. Az ajándékutalvány felhasználható a Tündérkert Panzió Őrség bármely szolgáltatására: szállás, minibár, kerékpárbérlés, alkoholos- és alkoholmentes italok, rendezvényszolgáltatás.

 

 1. A felhasználás egyszeri alkalmommal lehetséges, és a teljes összegre, egy foglaláson belül.

 

 1. Az ajándékutalvány nem váltható vissza, felhasználására egy évig van lehetőség, a vásárlástól számítva.

 

 1. Lemondás esetén (amennyiben kötbérterhes időn, 30 napon belül történik) ugyan úgy működik mint az előleg, vagyis kötbérként kerül elszámolásra, és a teljes összegre vonatkozóan. A módosítás is lemondásnak minősül!

 

 1. Az ajándékutalványról számlát állíítunk ki, a Megrendelő nevére, amit az összeg befizetése után e-számla formájában küldünk meg. A végszámla a Felhasználó nevére a távozáskor kerül kiállításra.

 

 1. Az ajándékutalvány beváltása történhet a foglaláskor (ekkor előlegként kezeljük), vagy a végszámla fizetésekor. Végszámlánál az utalvány összege nem lehet nagyobb mint a fizetendő összeg! (nem fizetünk vissza az utalvány összegéből)

 

 1. Fizetni csak az utalványon szereplő névvel lehetséges: a foglaló nevének, és az ajándékutalványon szereplő névnek azonosnak kell lennie.

 

 1. Az ajándékutalvány átruházható, amennyiben az utalványon szereplő Tulajdonos írásban hozzájáruló nyilatkozatot tesz, egyszeri alkalommal.

 

Háziállatok

 

Házi kedvenc: Szállásadó fogad kutyákat, macskákat, egyéb állatokat előzetes hozzájárulással, feltételekkel, térítés ellenében.

 

Ár: a mindenkori visszaigazolt ár szerint.

 

Ne legyen agresszív emberekkel és más kutyákkal szemben. Ápoltan érkezzen a vendégházban, bolhák ellen védve legyen. Hatóságilag kötelező oltásokkal rendelkeznie kell, és ezt a Gazdának bizonyítani kell tudnia. A szobákban a Kutyáknak csak a Gazdájuk által biztosított fekhelyen szabad tartózkodniuk, a szoba bármely takaróját, törölközőjét erre nem használhatják! Egyedül a szobában nem hagyható sem kutya, sem macska. Kérjük, legyenek tekintettel a vendégház többi Vendégeire, akár két akár négylábú. Vegyék figyelembe, hogy vendégházunkban kutyákat nem kedvelő Vendégek is érkezhetnek, ezért kérjük, tartsa kontroll alatt a kutyát és ne engedje, hogy bárki felé kérés nélkül közeledjen. Agresszív viselkedés, a házban ugatás, Vendégpanasz esetén a Gazdát megkérjük a távozásra, Házirend megsértésére hivatkozva! Ha a kutya a kertben tartózkodik, legyen szíves összeszedni, amit a kutya maga után hagy. A kutya hangos ugatással ne zavarja a pihenni vágyó Vendégeket. A kutya az étkező helyiségben nem tartózkodhat. Minden egyéb állat a Szállásadóval történt megállapodásnak megfelelően hozható be a Panzióba.

 

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 

1.) A Szállásadó jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

 

 1. a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,

 

 1. b) a 22.00-8.00 óra között hangoskodó (akár saját szobájában, akár a Panzió egyéb területén, helyiségeiben), a többi vendég pihenését zavaró tevékenységet folytat,

 

 1. c) a vendég a Szállásadó biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

 

 1. d) a vendég fertőző betegségben szenved.

 

 1. e) a szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

 

2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik.

 

A vendég betegsége, halála

 

1.) Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szállásadó orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a Szállásadó alkalmazottja, megbízottja, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért a Szállásadó nem tartozik felelősséggel.

 

2.) A vendég betegsége/halála esetén a Szállásadó költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

A szerződő fél jogai

 

1.) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

 

2.) A vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a Szállásadó által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szállásadó az ezen időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.

 

3.) A Panzióból való elutazását követően a vendég panasztételi joga megszűnik.

 

A szerződő fél/vendég kötelezettségei

 

1.) A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

 

2.) A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Panzióban.

 

3.) A vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli személy a Panzióban való tartózkodásának időtartama alatt a Panzió területén nem fogyaszt alkoholt.

 

4.) A vendég saját ételt-italt feltételekkel hozhat be a Panzió területére. Saját étel-ital fogyasztása csak a Szállásadó engedélyével lehetséges, a házirendben foglaltak szerint:

https://tunderkertorseg.hu/hazirend

 

5.) A vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szállásadó előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szükséges hatósági engedélyek bemutatása szükséges. Az engedélyek beszerzése a vendég kötelessége és költsége.

 

6.) A vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendezvényeit saját felelősségére, saját aktuális fizikai, érzelmi és egészségi állapotára figyelemmel, rendeltetésszerűen használja, illetve veszi igénybe.

 

A szerződő fél/vendég kártérítési felelőssége

 

1.) A vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a vendég, kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a Szállásadónak vagy harmadik személynek.

 

2.) A vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését közvetlenül a Szállásadótól igényelni.

 

A Szállásadó zálogjoga

 

1.) A Szállásadót a vendég által igénybe vett, de ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékének összegéig zálogjog illeti meg a vendég Panzióba bevitt dolgain. A zálogjog érvényesítése során a Szállásadó jogosult a vendég bevitt dolgait lefoglalni, elvitelüket mindaddig visszatartani, amíg a vendég a tartozását ki nem egyenlíti. A dolog lefoglalásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos költségek a vendéget terhelik.

 

2.) A zálogjog nem érvényesíthető a vendég személyazonossági okmányára, bankkártyájára, egy rend évszaknak megfelelő ruházatára.

 

A Szállásadó kötelezettsége

 

1.) A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.

 

2.) A Szállásadó köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.

 

3.) A Szállásadó a vendég vendégházbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

 

A Szállásadó kártérítési felelőssége

 

1.) A Szállásadó felelősséggel tartozik a vendég bevitt dolgában keletkezett kárért, amennyiben a kár a vendégek által rendszerint használt vagy a vendég számára nyitott helyen következett be.

 

2.) Mentesül a Szállásadó felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár az alkalmazottak és a vendégek körén kívüli, előre nem látható és elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

 

3.) A Szállásadó kijelölhet olyan helyeket a Panzióban vagy annak területén, ahová a vendég nem léphet be, nem tartózkodhat. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szállásadó nem tartozik felelősséggel.

 

4.) A vendég köteles haladéktalanul tájékoztatni a Panziót az őt ért kárról, az azt okozó eseményről, és egyben köteles mindazon adatot a Szállásadó rendelkezésére bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, az esetleges rendőrségi eljáráshoz szükséges. A késedelmes bejelentésből, illetve a szükséges adatok nem vagy hiányos rendelkezésre bocsátásából eredő károkért a Szállásadó nem vállal felelősséget.

 

5.) Értéktárgyban, készpénzben, értékpapírban keletkezett kárért a Szállásadó csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.

 

6.) Értékpapírban, értéktárgyban, készpénzben keletkezett kárért a Szállásadó abban az esetben is felelősséggel tartozik, ha a kár olyan okból következett be, amelyért a Szállásadó a kártérítés általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.

 

7.) A Szállásadó nem felel a Panzió berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

 

8.) A Szállásadó nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért, amelyet a Panzió más vendége okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó személynek.

 

A kártérítés mértéke:

 

1.) A Szállásadó a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban keletkezett kár esetében a tényleges kárt köteles megtéríteni. Értékpapírnál a tényleges kár mértéke megegyezik károsodott értékpapír névértékével.

 

2.) Minden egyéb bevitt dologban keletkezett kárnál a kártérítés felső határa a napi szobaár ötvenszerese. Adathordozóban keletkezett kár esetén a vendégház az adathordozó kereskedelmi forgalmi árát köteles megtéríteni.

 

3.) A Szállásadó jogosult az ajánlatában megnevezni azon dolgokat, amelyek bevitelét a Panzió területére nem engedélyezi. Az engedély ellenére bevitt dologban keletkezett kárért a Panzió nem tartozik felelősséggel.

 

Viták rendezése

 

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek a perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.